iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Legalizacja dokumentów handlowych


Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

  • Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
  • Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
  • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność z okazanymi oryginałami.
  • Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

 

Załączniki:

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy